Advocada

Internacional

7 idiomes

Avís legal

1. OBJECTE I ACCEPTACIÓ

El present avís legal regula l’ús del lloc web www.blancapadros.eu (en endavant, EL WEB), del que és titular BLANCA PADRÓS AMAT (en endavant, LA PROPIETÀRIA DEL WEB).

La navegació pel lloc web de LA PROPIETÀRIA DEL WEB atribueix la condició d’usuari/ària del mateix i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions.

L’usuari/ària s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal. L’usuari/ària respondrà davant de LA PROPIETÀRIA DEL WEB o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que es puguin causar com a conseqüència de l’incompliment de l’esmentada obligació.

2. IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIONS

LA PROPIETÀRIA DEL WEB, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 i de la resta de la legislació vigent, l’informa que:

El seu nom i cognoms són: BLANCA PADRÓS AMAT

El seu DNI/NIF és: 38.123.678-M

El seu domicili professional es troba a: C/ MUNTANER 269, 5è 1ª - 08021 BARCELONA

Per a comunicar-se amb ella, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

Telèfon: 93.209.64.77

Mòbil: 637.35.35.52

Fax: 93.201.87.99

Correu electrònic: bpa@blancapadros.eu

Les notificacions i comunicacions entre les persones usuàries i LA PROPIETÀRIA DEL WEB es podran realitzar a través de correu postal o per qualsevol altre mitjà dels detallats anteriorment.

3. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ

El lloc web és d’accés lliure i gratuït. No obstant, LA PROPIETÀRIA DEL WEB podrà eventualment condicionar la utilització d’alguns dels serveis oferts al seu web al previ emplenament d’un formulari.

L’usuari/ària garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a LA PROPIETÀRIA DEL WEB i serà l’únic/a responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L’usuari/ària es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de LA PROPIETÀRIA DEL WEB i a no utilitzar-los per, entre d’altres:

a) Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, homòfobs, masclistes, ofensius, d’apologia del terrorisme o dels delictes d’odi o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.

b) Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, malmetre, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de LA PROPIETÀRIA DEL WEB o de terceres persones; així como obstaculitzar l’accés d’altres usuaris/àries al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals LA PROPIETÀRIA DEL WEB preste els seus serveis.

c) Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris/àries o a àrees restringides dels sistemes informàtics de LA PROPIETÀRIA DEL WEB o de tercers i, en el seu cas, extreure informació.

d) Vulnerar els drets de propietat intel•lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de LA PROPIETÀRIA DEL WEB o de tercers.

e) Suplantar la identitat de LA PROPIETÀRIA DEL WEB o d’un/a altre/a usuari/ària, de les administracions públiques o de tercers.

f) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de tercers, o transmetre mitjançant qualsevol forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, a menys que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

g) Recaptar dades amb finalitat publicitària i remetre publicitat de qualsevol tipus i comunicacions amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial sense la seva prèvia sol•licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a LA PROPIETÀRIA DEL WEB, sense que puguin entendre’s cedits a la persona usuària cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús del web.

Els/les usuaris/àries que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si s’escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal•lin en servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol mena que apareguin en el lloc web són propietat de LA PROPIETÀRIA DEL WEB, sense que es pugui entendre que l’ús o accés al mateix atribueixi a la persona usuària cap dret sobre els mateixos.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.

L’establiment d’un híper-enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre LA PROPIETÀRIA DEL WEB i el/la propietari/ària del lloc web en el qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de LA PROPIETÀRIA DEL WEB dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposin establir un híper-enllaç, prèviament hauran de sol•licitar autorització per escrit a LA PROPIETÀRIA DEL WEB. En tot cas, l’hiperenllaç únicament permetrà l’accés a la home-page o pàgina d’inici del nostre lloc web. També s’haurà d’abstenir de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre LA PROPIETÀRIA DEL WEB, o incloure continguts il•lícits, contraris als bons costums i a l’ordre públic.

LA PROPIETÀRIA DEL WEB no es responsabilitza de l’ús que cada usuari/ària doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de las actuacions que realitzi en base als mateixos.

4. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

El contingut del present lloc web és de caràcter general i te una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

LA PROPIETÀRIA DEL WEB exclou, fins a on ho permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de:

a) La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat y/o actualitat dels seus continguts, així com l’existència de vicis o defectes de tota mena dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats o posats a disposició, als quals s’hagi accedit a través del lloc web.

b) La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris i usuàries.

c) L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència d’un ús incorrecte del lloc web. En particular, i a mode exemplificatiu, LA PROPIETÀRIA DEL WEB no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel•lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il•lícita.

LA PROPIETÀRIA DEL WEB també declina qualsevol responsabilitat respecte de la informació que es trobi fora d’aquest web i no sigui gestionada directament pel nostre webmàster. La funció dels links que puguin eventualment aparèixer en aquest web és exclusivament la d’informar la persona usuària sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. LA PROPIETÀRIA DEL WEB no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels lloc enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, pel qual tampoc serà responsable del resultat obtingut. LA PROPIETÀRIA DEL WEB no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.

5. POLÍTICA DE PRIVACITAT

Quan necessitem obtenir informació per part seva, sempre sol•licitarem que ens la proporcioni voluntàriament de forma expressa. Les dades recaptades a través dels eventuals formularis de recollida de dades o d’altres vies seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, del qual és responsable LA PROPIETÀRIA DEL WEB. La mateixa tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat d’oferir els serveis sol•licitats i de mantenir l’usuari/ària al corrent d’activitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa la legislació vigent.

LA PROPIETÀRIA DEL WEB es compromet a no cedir, vendre, ni compartir les dades amb tercers sense l’autorització expressa de l’usuari/ària (excepte si la finalitat és la de tractar els temes amb els/les col•laboradors/es de LA PROPIETÀRIA DEL WEB i d’altres persones o entitats que eventualment vagin a intervenir en relació a l’assessorament o procediment legal sol•licitat per l’usuari/ària).

LA PROPIETÀRIA DEL WEB cancel•larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el previst a la legislació vigent.

L’usuari/ària podrà revocar el consentiment prestat, així com exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació, oposició, limitació, portabilitat, supressió i qualssevol altres d'acord amb la legislació vigent adreçant-se a tal efecte al domicili professional de BLANCA PADRÓS AMAT, situat al C/ MUNTANER 269, 5è 1ª - 08021 BARCELONA o per correu electrònic a l’adreça bpa@blancapadros.eu identificant-se degudament i indicant de manera visible el concret dret que s’exerceix.

LA PROPIETÀRIA DEL WEB adopta els nivells de seguretat corresponents requerits per la legislació vigent. No obstant, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’alteracions que tercers puguin causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de la persona usuària.

LA PROPIETÀRIA DEL WEB podrà utilitzar cookies durant la prestació de serveis del lloc web. Les cookies són fitxers físics d’informació personal allotjats en el propi terminal de la persona usuària. L’usuari/ària te la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s’impedeixi la creació d’arxius cookie o s’adverteixi de la mateixa.

Si opta por abandonar el nostre lloc web a través d’enllaços a lloc web que no pertanyin a LA PROPIETÀRIA DEL WEB, aquesta no es farà responsable de les polítiques de privacitat dels esmentats llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar a l’ ordenador de la persona usuària.

6. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL•LÍCIT

En el cas de que qualsevol usuari/ària o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il•lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en las pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, s’haurà d’enviar una notificació a LA PROPIETÀRIA DEL WEB identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada a la notificació és exacta.

7. PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generales i actes que hagin de ser publicats formalment en els diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dona fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s’ha d’entendre com una guia sense propòsit de validesa legal.

8. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a qualsevol qüestió relacionada amb el lloc web de LA PROPIETÀRIA DEL WEB, serà d’aplicació la legislació espanyola i seran competents els tribunals de Barcelona.

Presentación & perfil

C/ Muntaner 269, 5è 1a 08021 Barcelona Tel.: +34 93 209 64 77 Mòb.: +34 637 35 35 52 Fax: +34 93 201 87 99